CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN - HỢP TÁC SÂU RỘNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

...
ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ LỚP 10, LỚP 11 VÀ HK1 LỚP 12

Xét tổng điểm trung bình học tập các môn cả năm lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) đạt từ 18,0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.


Đăng ký

...
ĐĂNG KÝ XÉT HỌC BẠ LỚP 12 THEO TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Xét tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) đạt từ 20,0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.


Đăng ký

...
ĐĂNG KÝ XÉT KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Xét tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) cho các ngành đào tạo.

Đăng ký